Home > Directories

동유사우록(東儒師友錄)

이미지 가+ 가-

자료UCI: RIKS+CRMA+KSM-WZ.0000.0000-20180331.KY_W_122

URL
복사
복사하기

기본정보

기본정보
· 분류 고서-기타 | 개인-전기 | 사부-전기류
· 작성주체 박세채(朴世采, 1631-1695) 편 역대인물바로가기
· 판종 필사본
· 발행사항 [발행지불명] : [발행처불명], [조선후기]
· 형태사항 1卷1冊(58張) : 15行33字(行數字數不定) 註雙行 ; 26.3 X 16.0 cm
· 주기사항 表題: 東儒師友錄 全
識記(表紙裏面): 大匡輔國崇祿大夫行議政府左議政文純公玄石朴世采所編
識記(卷頭): 自開闢至于獲麟三百二十七萬六千年
識記: 自唐堯甲辰至于洪武壬申合三千七百二十五年
識記(後表紙裏面): 胄峰精舍所藏冊, 一松齋所藏, 金持平宅藏冊
印: 「安東」, 「金○○印」, 「金好卿」, 「金○○」, 「[丹][言]」, 「[素][山]」
· 현소장처 일본 경도대학 가와이문고
· 청구기호 ト-29 199617

이미지